Algemene voorwaarden Dogtivitiezz coaching en alle bijbehorende activiteiten
gevestigd te Geffen, Molengraaf 20 5386 JD . Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82468672.

Artikel 1: Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Dogtivitiezz: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen coaching, cursussen en activiteiten aanbiedt.
1.2 Insight by Tails: de spiegelcoach, gespecialiseerd in coaching met de hond als spiegel
1.3 Activitiezz by Design: Activiteitencoach, gespecialiseerd in het op maat samenstellen van een Activiteitenplan
1.4 Doggiezz in wonderland: gespecialiseerd in socialisatie en activiteiten  voor puppy's
1.5 Puppiez on Campus: gespecialiseerd in karaktertesten en lessen en trainingen  voor puppy's
1.6 Coachie / Client die Dogtivitiezz wenst in te schakelen voor coaching met hond van Dogtivitiezz
1.7 CliŽnt: de hondeneigenaar / Fokker die een van de Activiteiten wenst in te schakelen voor zijn/haar hond(en) en daartoe Opdracht geeft.
1.8 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij Dogtivitiezz zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, consult of activiteit
1.9 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, consulten en/of activiteiten.
 
Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist/cliŽnt /coachie aangaan met Dogtivitiezz.
2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Dogtivitiezz middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist/cliŽnt ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.
2.2.a Mondelinge aanmelding van een client welke reeds eerder een traject heeft gevolgd bij Dogtivitiezz geschiedt door het, op de laatste sessie van het lopende traject, bevestigen door te willen gaan met een vervolgtraject.
2.3 Na aanmelding is client verplicht het volledig verschuldigde bedrag per bank te voldoen vůůr de eerste sessie of tijdens de eerste sessie per digitale betaling.
2.4 De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende activiteit. Een traject bestaat uit 1 tot 3 sessies of een losse sessie tenzij anders is overeengekomen.
2.5 De cliŽnt ontvangt na aanmelding een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraak voor consult.
2.6 Indien de client minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige client reeds eerder een traject bij Dogtivitiezz heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende
2.7 Dogtivitiezz mag te allen tijde de algemene voorwaarden wijzigen. De nieuwste
versie wordt gepubliceerd op de website(s). Bestaande klanten worden
geÔnformeerd.Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus
3.1 Dogtivitiezz bepaalt wanneer en of een client in aanmerking komt voor een bepaalde activiteit of coaching uit het aanbod van Dogtivitiezz.
3.2 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud Dogtivitiezz het recht om te bepalen of client geschikt is voor de betreffende activiteit.
3.3 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.
3.4 Dogtivitiezz bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een activiteit wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid of veiligheid van de andere aanwezigen.
3.5 CliŽnten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van halsbanden met gesp- of kliksluiting. In overleg met Dogtivitiezz mogen andere vormen van trainingsmiddelen, mits vriendelijk voor de hond, gebruikt worden. Slipkettingen, prikbanden, e.d. zijn niet toegestaan op het terrein van Dogtivitiezz.
3.6 De Client komt pas in aanmerking voor de activiteit wanneer de hond is ingeŽnt volgens de reguliere inentingen of een geldige titerbepaling heeft.
3.7 Vooraf of bij aanvang van de activiteit kan Dogtivitiezz vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de activiteit.
3.9 Door de client meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door Dogtivitiezz aangewezen plek. Met inachtneming van de Covid maatregelen.

Artikel 4: In aanmerking komen voor consult
4.1 CliŽnt heeft voor consult telefonisch uitgebreid contact gehad met Dogtivitiezz.


Artikel 5: Annulering van activiteiten / consult
5.1 Dogtivitiezz bepaalt of er activiteiten afgelast zullen worden. Activiteiten die door de Dogtivitiezz zijn afgelast worden automatisch verschoven.
5.2a Client dient minimaal 24 uur van tevoren aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is bij de activiteit aanwezig te zijn.
5.2b Afgelasting dient mondeling (persoonlijk of per telefoon), per e-mail of per WhatsApp te geschieden.
5.2c Door de client afgelaste activiteiten komen altijd automatisch te vervallen. Inhalen van activiteiten kan alleen in goed overleg met Dogtivitiezz. Er zal in geen geval restitutie van gemiste activiteiten plaatsvinden.
5.3 Indien de activiteit minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd door cliŽnt worden 50% van de kosten van het consult in rekening gebracht.
5.3b Wordt de activiteit  door Dogtivitiezz afgezegd dan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van Dogtivitiezz6.1 Dogtivitiesz is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
6.2 Alle aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot vergoeding van ten hoogste eenmaal het betaalde bedrag voor dat consult.
6.3. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Dogtivitiezz op social media of andere publicaties binden Dogtivitiezz niet.
6.4  Dogtivitiezz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cliŽnt/cursist gewenste resultaten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist/cliŽnt
7.1 De cursist/cliŽnt is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist/cliŽnt, door de cursist/cliŽnt meegebrachte bezoekers of door de cursist/cliŽnt meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.
7.2 Dogtivitiezz adviseert een goede WA. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) ťťn hond onder de standaard WA verzekering.
7.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Dogtivitiezz van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.Artikel 8: Copyright
8.1 Alle door Dogtivitiezz verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van Dogtivitiezz. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dogtivitiezz worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9: Geschillen
9.1 Op overeenkomsten gesloten met Dogtivitiezz is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.Spiegel
coaching
Activiteiten
op maat
Dogtivitiezz

telefoon: 06-29565774